​Ogólne warunki sprzedaży ENERGY PARTNERS sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Energy Partners Sp. z o.o. z siedzibą w 62-070 Dopiewo, ul.Graniczna 64, Zakrzewo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000316566, NIP 777-30-79-504.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej również „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Energy Partners Sp. z o.o.
 3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Energy Partners Sp. z o.o. nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.
 4. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do umów partnerskich lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej „http://www.energypartners.pl”. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Energy Partners Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 5. Jeżeli Kupujący nie złożył oświadczenia o akceptacji OWS, Energy Partners Sp. z o.o. może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

 1. Oferty, reklamy, zdjęcia produktów i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Energy Partners Sp. z o.o. mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wydawane przez Energy Partners Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Energy Partners Sp. z o.o. o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury.
 2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Energy Partners Sp. z o.o. (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego). Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Energy Partners Sp. z o.o. ma prawo zażądać od Kupującego zwrotu towarów niezapłaconych. Energy Partners Sp. z o.o. może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość towaru odebranego przez Energy Partners Sp. z o.o. z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na rachunek Energy Partners Sp. z o.o., którego numer każdorazowo podawany jest na fakturze sprzedaży.
 4. W przypadku nieterminowej zapłaty, Energy Partners Sp. z o.o. jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości trzech punktów procentowych ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Energy Partners Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Energy Partners Sp. z o.o. jest uprawniona do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, Energy Partners Sp. z o.o. ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 7. Kupującemu nie służy wobec Energy Partners Sp. z o.o. prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Energy Partners Sp. z o.o. ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
 10. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Energy Partners Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach partnerskich lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne. 

§ 4. Warunki dostawy

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
 2. Zamówienie powinno być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę internetową „https://www.ep-24.pl” (po dokonaniu procedury rejestracji i logowania), czy też za pośrednictwem faksu, poczty e-mail, lub w formie pisemnej. Zamówienie powinno w szczególności określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Energy Partners Sp. z o.o. formę i termin płatności oraz być złożone przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
 3. Energy Partners Sp. z o.o. może przyjąć zamówienie w całości lub w części. Jeśli Energy Partners Sp. z o.o. potwierdza zamówienie, to podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz termin dostawy towaru.
 4. Energy Partners Sp. z o.o. jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy go potwierdzi. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu, Energy Partners Sp. z o.o. dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
 5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Energy Partners Sp. z o.o. nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Energy Partners Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały pełną lub częściową niemożność lub nieterminowość realizacji umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Energy Partners Sp. z o.o. zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęską żywiołową, strajkami itp.
 6. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, posiadania względem Energy Partners Sp. z o.o. innych zaległych zobowiązań, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego, realizacja kolejnych zamówień może zostać przez Energy Partners Sp. z o.o. wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań.  

§ 5. Wysyłka

 1. Z chwilą wydania rzeczy przez Energy Partners Sp. z o.o. na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
 2. Miejscem wykonania świadczenia przez Energy Partners Sp. z o.o., a zatem miejscem wydania rzeczy jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie następuje środkami transportu zapewnionymi przez Energy Partners Sp. z o.o., wówczas miejscem wykonania świadczenia przez Energy Partners Sp. z o.o. jest magazyn pozostający w dyspozycji Energy Partners Sp. z o.o.
 3. Transport zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem wybranych przez Energy Partners Sp. z o.o. lub uzgodnionych z Nabywcą firm spedycyjnych.
 4. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł netto wysyłane są na koszt Energy Partners Sp. z o.o. Zamówienia o wartości poniżej 1000 zł netto odbierane są osobiście przez Kupującego lub wysyłane na jego koszt.
 5. Zamówienia na towary standardowe realizowane są (wysyłane):
  • tego samego dnia (zamówienia złożone do godz. 11.00);
  • w ciągu 1 dnia roboczego (zamówienia złożone po godz. 11.00).
 6. Zamówienia na wyroby niestandardowe i produkowane na zamówienie Energy Partners Sp. z o.o. realizuje w terminach uzgodnionych pomiędzy stronami.
 7. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. Jeżeli przewóz odbywa się transportem nie zapewnionym przez Energy Partners Sp. z o.o., Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze sporządzenia protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.
 8. Energy Partners Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany na czas transportu. 

§ 6. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Energy Partners Sp. z o.o. niezwłocznie faksem, pocztą e-mail, lub też na piśmie.
 2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić:
  • dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru – najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;
  • dla reklamacji wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
 3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.
 4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Energy Partners Sp. z o.o. może według swego uznania wymienić towar na wolny od wad, obniżyć cenę reklamowanego towaru, usunąć wady powstałe w zastosowanym towarze, lub przyznać stosowne odszkodowanie. Energy Partners Sp. z o.o. i Kupujący mogą też uzgodnić inny sposób załatwienia reklamacji. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych rekompensat.
 6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
 8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Energy Partners Sp. z o.o. jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, pod warunkiem, że reklamowany towar znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Energy Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 10. Energy Partners Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
 11. W szczególności reklamacja nie przysługuje Kupującemu w sytuacjach gdy:
  • Kupujący lub osoba trzecia użyli towaru niezgodnie z jego parametrami technicznymi, instrukcją zastosowania, właściwościami lub obowiązującymi przepisami;
  • Kupujący lub osoba trzecia na własną rękę dokonali zmian w towarze.
 12. Energy Partners Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 13. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia swoich roszczeń.
 14. W sprawach dotyczących odpowiedzialności Energy Partners Sp. z o.o. za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

§ 7. Ochrona danych osobowych oraz elektroniczna informacja handlowa

 1. Akceptując niniejsze OWS, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie dobrowolnie danych osobowych przez Energy Partners Sp. z o.o. lub podmioty działające na jej zlecenie w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Energy Partners Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Energy Partners Sp. z o.o. działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. – Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Energy Partners Sp. z o.o. (lub przez inny podmiot działający na zlecenie Energy Partners Sp. z o.o.) drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail wiadomości i informacji o charakterze handlowym, na zasadach określonych przepisami niniejszej ustawy. 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący samodzielnie ocenia przydatność Towarów i Usług do zamierzonego przez niego celu.
 2. Energy Partners Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.
 3. Energy Partners Sp. z o.o. nie przenosi na Kupującego na mocy Umowy Sprzedaży jakichkolwiek praw własności intelektualnej (w tym między innymi praw autorskich oraz praw przysługujących Energy Partners Sp. z o.o. na mocy ustawy prawo własności przemysłowej) ani też nie udziela żadnej licencji.
 4. Nabywca nie nabywa prawa do inspekcji pomieszczeń ani weryfikacji dokumentacji Energy Partners Sp. z o.o..
 5. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie produktowej bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 8. Energy Partners Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie – według wyboru strony powodowej – sąd właściwy dla miejsca siedziby Energy Partners Sp. z o.o. lub dla miejsca siedziby Kupującego.